НОВИНИ    |   КАЗАНЛЪК   |    ХОТЕЛ   |   КЕТЪРИНГ  |   БЪЛГАРАН   |   ПАРТНЬОРИ

  НАЧАЛО      НАСТАНЯВАНЕ      МЕНЮ       УСЛУГИ      РЕЛАКС      ТОП ОФЕРТИ     КОНТАКТИ

 
   
   
   ХОТЕЛ

   Информация за хотела

  
>> виж повече
    
   РЕСТОРАНТ

   Информация за ресторанта

   >> виж повече

      
    РЕЛАКС

    Релаксиращи услуги

    >> виж повече


Палас“ ООД

Хотел Палас

гр. Казанлък

П О Л И Т И К А
за защита на лични данниПалас“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Петко Стайнов“ 9 е администратор на лични данни и обработва предоставените лични данни и персонална информация съобразно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679.

Настоящата политика за защита на личните данни се прилага за Хотел Палас и за официалният му уеб сайт www.hotel-palas.com

В качеството си на администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на туристическите услуги, ние зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира относно процеса на събирането, обработването и пренасочването на лични данни, които „Палас“ ООД събира и обработва законосъобразно и целенасочено, добросъвестно и прозрачно.

Избирайки хотел Палас, използвайки продуктите и услугите, които предлагаме, или посещавайки нашия уебсайт, Вие предоставяте съгласие за събиране, използване и обработване на Вашите лични данни, съгласно дефинициите по-долу.

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата политика:

 • Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 • Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

 • Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Видовете лични данни, които „Палас“ ООД събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:

1. За заявяване и/или потвърждаване на резервация, „Палас“ ООД събира и обработва следните видове данни:

 • При осъществяване на резервация по телефон:

- Телефон за обратна връзка или e-mail адрес за потвърждение на резервацията;

- Име и фамилия на лицето за контакт;  

 • При резервация, чрез уеб сайт:

- Име и фамилия на лицето за контакт;

- e-mail адрес и телефон на лицето за контакт;

Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията.

2. За настаняването на гости в Хотел Палас, „Палас“ ООД обработва и съхранява следните лични данни:

- Име на лицето (за български граждани - на кирилица, за чужденци - на латиница, съгласно националния документ);

- ЕГН / ЛНЧ;

- Дата на раждане;

- Пол;

- Гражданство;

- Номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност;

- Държава, издала националния документ.

Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи.

3. За целите на реализирането на фирмени събития, кетъринг услуги или лични събития „Палас“ ООД обработва и съхранява следните данни:

- Две имена на лицето организатор на събитието. При корпоративни събития лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието;

- e-mail адрес и телефон на лицето за контакт;

4. Лични данни на деца – Не събираме съзнателно и самостоятелно без разрешение от родител или настойник лични данни на лица под 18-годишна възраст. Набирането на лични данни на деца е единствено и с цел регистриране на лицето за осъществяване на нощувка в хотел Палас.

5. Данни за издаване на фактура  - когато клиентът желае фактурата да бъде издадена на физическо лице, той трябва да предостави ЕГН, съгл. чл. 7 от Закона за счетоводството и чл. 114 от ЗДДС. Според Данъчно Осигурителния Процесуален Кодекс /чл. 84, ал. 2/, идентификаторът на физическото лице е ЕГН-то му.

6. Видеонаблюдение – с цел осигуряване на сигурността и безопастността на посетителите и опазване имуществото на сградния фонд в хотел Палас се извършва видеонаблюдение в публично достъпните зони и помещения /фоайе, рецепция, входове, стълбища/. Не се извършва видеонаблюдение в стаите на гостите, санитарно - хигиенни помещения. Записите могат да бъдат предоставени само на органите на реда, след предоставен за целта документ.

7. Бисквитки – клиентите следва да бъдат информирани, че тяхна лична информация и данни могат да бъдат събирани автоматично посредством стандартното функциониране на интернет сървъри и използването на „бисквитки“. Събираните по този начин лична информация и данни не представляват лични данни.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

Използваме личните Ви данни, за да:

 • Направим резервация и да я потвърдим;

 • Изпращаме персонализирани съобщения;

 • Предоставяне на адекватни и надеждни услуги;

 • Проучване, разработване, управление и подобряване на качеството на предлаганите услуги

 • Предоставяне на информация за нови продукти и услуги;

 • Поддържане на комуникация с клиентите;

 • Фактуриране на използваните продукти и услуги;

 • Събиране на задължения;

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

 • законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;

 • добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме и обработваме, са за конкретна цел, а именно: осъществяване на резервации, реализиране на нощувки, организиране на мероприятия;

 • ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.

 • съгласие на потребителите за обработка на данните - за да използваме Вашите данни за други цели, различни от по-горе споменатите, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие за това.

Когато изпращате запитване до Хотел Палас за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация, за провеждане на събитие и/или други въпроси свързани с предоставените от хотела услуги, Вие давате Вашето съгласие „Палас“ ООД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИПалас“ ООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправоумощени за това лица.

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на „Палас“ ООД, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. За тази цел ние гарантираме, че личната информация и данни, събрани за Вас, са защитени от загуба или неразрешен достъп. Тази защита е в сила по отношение на информацията, която се съхранява както на електронен, така и на хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до определени служители или представители. Използваме общоприети техники за защита на информацията, сред които: защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптиране за защита на личната Ви информация и данни срещу загуба и неразрешен достъп. Достъпът до софтуера е защитен с пароли за разрешение и идентификация на ползвателите.

Служителите, пряко набиращи и обработващи Вашите лични данни са инструктирани и обучени да спазват принципите на конфиденциалност, защита и неприкосновеност на данните. Всеки от тях е преминал обучение по въпросите за сигурността на информацията и е подписал споразумение за конфиденциалност и поверителност на информацията, до която има достъп в процеса на работа.СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ • Данните, които се събират за целите на настаняване в Хотел Палас са достъпни за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма /Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи, за гражданството и за броя на реализираните от тях нощувки/;

 • Община Казанлък /Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация/ и

 • Министерство на вътрешните работи /Съгласно чл. 28 от ЗЧРБ лицата, осъществяващи хотелиерска дейност, при настаняване на чужденец го регистрират в специален регистър, в който вписват имената на чужденеца, така както са изписани в документа за задгранично пътуване, датата и годината на раждане, гражданството, номера на документа за задгранично пътуване и времето на пребиваване на съответния адрес/. Лицата, осъществяващи хотелиерска дейност, или техни служители представят в РУ на МВР или в службите за административен контрол на чужденците по местонахождението на хотела адресни карти  или списък на настанените чужденци на хартиен /електронен носител или по електронен път/

 • Национална агенция за приходите и Национален статистически институт.

Палас“ ООД си запазва правото да разкрива лични данни пред трети страни, когато това се изисква по силата на закон, друг нормативен акт, заповед за претърсване или друго съдебно разпореждане или заповед.

С оглед на сътрудничеството, изискващо се от съвместната ни работа с Атракцион – пикник „Българан“ и „Зорница 2001“ ООД в лицето на хотел Зорница, „Палас“ ООД си запазва правото да споделя лични данни с тях, но само за регламентирани цели, а именно по настаняването на туристи, извършване на резервации или провеждане на мероприятия.

ПЛАТФОРМАТА Booking.com предлага нашите услуги за онлайн резервации. Въпреки че ние предоставяме съдържанието в този уебсайт и вие правите резервация директно при нас, резервациите се обработват през Booking.com. Следователно информацията, която въвеждате в този уебсайт, също ще бъде споделяна с Booking.com и нейните партньори. Тази информация може да включва лични данни, като например вашето име, данните ви за контакт, данните ви за плащане, имената на гостите, които пътуват с вас, както и всички предпочитания, които сте посочили при резервирането. 
За да научите повече за корпоративното семейство на Booking.com, моля посетете 
www.booking.comПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМНие искаме Вие да можете да контролирате как личните ви данни се използват от нас. Можете да го направите по следните начини:

 • Mожете да поискате от нас копие на личните данни, които съхраняваме за вас;

 • можете да ни информирате за всякакви промени на личните ви данни или да поискате от нас да коригираме всякакви лични данни, които съхраняваме за вас;

 • в определени ситуации можете да поискате от нас да изтрием или блокираме, или ограничим обработването на личните данни, които съхраняваме за вас, или да възразите срещу конкретни начини, по които използваме личните ви данни;

 • в определени ситуации можете също така да поискате от нас да изпратим личните данни, които сте ни предоставили, на трета страна.

 • Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган, когато считат, че са настъпили нередности при обработката на данните им. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни. За контакти:

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2           


Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518


Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч.


Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страницаwww.cpdp.bgПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИПравилата на „Палас“ ООД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от „Палас“ ООД с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, „Палас“ ООД довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт www.hotel-palas.com, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление.

 

 

Членове на:

       
 

 


 

Контакти

 

Хотел Палас

 

Връзки

Казанлък, ул. "П.Стайнов" 9      
info@hotel-palas.com    
0431 / 621 61, 644 11    
42.618178296890804 / 25.3910431265831    

 

   
Мобилна версия